WHISTLEBLOWING

Z dôvodu transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 (ďalej aj ako „Smernica“), bola prijatý zákon č. 189/2023 Z.z.  (ďalej aj ako „Novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“), ktorý nadobudol účinnosť  01. júla 2023 s výnimkou niektorých ustanovení Novely, ktoré nadobúdajú účinnosť 01. septembra 2023.

Zákon sám o sebe, bez ohľadu na jeho novelizáciu neodporúčame, najmä zamestnávateľom, prehliadať, nakoľko už v znení do účinnosti Novely z neho vyplývali pre každého zamestnávateľa povinnosti, ktorých nedodržiavanie mohlo mať pre zamestnávateľov nepriaznivé a ďalekosiahle následky najmä vo forme finančného postihu.

Novela aktuálne sankcie ešte sprísňuje, a zároveň zavádza nové povinnosti pre  zamestnávateľov a dotknuté osoby resp. obmedzuje ich práva, a za porušenie uvedených povinností resp. za prekročenie svojich práv stanovuje pokuty, ktoré v zmysle Novely môžu dosahovať nie len desiatky tisíc euro ale aj stovky tisíc euro.

Predmetom Zákona do účinnosti Novely bola v jednoduchosti úprava podmienok poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, úprava práv a povinností osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Dôvod, prečo bol a stále je Zákon často prehliadaný je, že väčšina zamestnávateľov sa mylne spolieha na skutočnosť, že pokiaľ nezamestnáva 50 zamestnancov a viac, Zákon, resp. povinnosti z neho vyplývajúce sa na nich nevzťahujú.

Skutočnosť, ktorá vyvoláva túto mylnú domnienku vypláva z ustanovenia § 10 ods. 1) v spojitosti s ustanovením § 10 ods. 9)  Zákona, podľa ktorého, zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 50 zamestnancov, je povinný ustanoviť tzv. zodpovednú osobu, a zároveň vydať vnútorný predpis v rozsahu definovanom Zákonom.

Opak je však pravdou. Tieto skutočnosti neznamenajú, že Zákon ako taký, a ostatné povinnosti z neho vyplývajúce sa na zamestnávateľov, ktorý majú pod 50 zamestnancov nevzťahuje! Zamestnávateľom sa na účely Zákona rozumie každá osoba, ktorá zamestnáva najmenej jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu.Inými slovami, Zákon sa vzťahuje na všetkých zamestnávateľov, ale len zamestnávatelia spĺňajúci kritérium 50 a viac zamestnancov sú povinní mať ustanovenú tzv. zodpovednú osobu a vydaný interný predpis!

V akom rozsahu Novela modifikuje Zákon?

Medzi najvýznamnejšie zmeny obsiahnuté v Novele, patria:

 1. rozšírenie poskytovania ochrany osobám nahlasujúcim porušenia práva Európskej Únie,
 2. rozšírenie poskytovania ochrany osobe, ktorá v zákonom vymedzených prípadoch zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti,
 3. rozšírenie poskytovania ochrany osobe, ktorá podala oznámenie anonymne a ktorej totožnosť bola následne odhalená,
 4. rozšírenie osobnej pôsobnosti Zákona,
 5. zavedenie úplnej povinnosti mať internú zodpovednú osobu po splnení kritérií v Zákone a zároveň zúženie oprávnení externej zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
 6. rozšírenie povinností zamestnávateľa,
 7. rozšírenie povinností Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
 8. vymedzenie rozsahu povinných údajov, ktoré sú príslušné orgány verejnej moci povinné sprístupniť,
 9. rozšírenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť,
 10. zvýšenie sadzby pokút.

Pre rozsiahlosť zmien Zákona  sa budeme stručne venovať len určitým bodom Novely, čo už ale i tak dostatočne dokáže načrtnúť vážnosť situácie.

1. rozšírenie poskytovania ochrany osobám nahlasujúcim porušenia práva Európskej Únie

Medzi postihy a pracovnoprávne úkony, ktoré môžu spôsobiť oznamovateľovi alebo inej osobe, o ktorej možno predpokladať, že je postihnutá v súvislosti s oznámením, neopodstatnenú ujmu (odvetné opatrenie), patria najmä:

 • výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru,
 • skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú,
 • odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,
 • zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,
 • zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,
 • neposkytnutie odbornej prípravy,
 • disciplinárne opatrenie,
 • nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie,
 • poškodzovanie dobrej povesti,
 • odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,
 • zrušenie licencie alebo povolenia.

V tomto kontexte je na záver potrebné zvýrazniť, že predmetné ustanovenie neobsahuje explicitne stanovený numerus clausus úkonov,

ktoré na účely Zákona môžu byť posudzované ako „odvetné opatrenia“.

Zároveň sa zavádzajú pojmy hrozba postihom (odvetným opatrením) alebo pokus o postih (odvetným opatrením). Takáto skutková podstata slúži na to aby zahrnula aj prípady kedy síce nepríde k naplneniu samotného postihu. Takéto postihy, ktorými je hrozené ale nie sú vykonané alebo ktoré sú vykonané avšak nenadobudnú právoplatnosť a sú následne zrušené možno považovať za hrozbu postihom alebo pokusy o postih.

4. rozšírenie osobnej pôsobnosti zákona

Znenie Zákona do účinnosti Novely poskytovalo ochranu len osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality a inej protispoločenskej činnosti, čo predstavuje výrazné zúženie okruhu osôb, ktorým táto ochrana bola priznaná v zmysle Smernice, pričom primárnym zámerom Smernice je poskytnúť ochranu akýmkoľvek osobám pracujúcim v súkromnom alebo verejnom sektore, ktoré nahlasujú porušenia práva Európskej únie.

Cieľom Novely je posilniť ochranu oznamovateľov pred akýmkoľvek postihom, ktorý súvisí s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolaným oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktorý oznamovateľovi alebo inej osobe o ktorej možno predpokladať, že je postihnutá v súvislosti s oznámením spôsobí alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu.

Oznamovateľom je v zmysle Novely aj:

 • osoba, ktorá oznámi informácie o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, pričom tento pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa už skončil,
 • osoba, ktorej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa dosiaľ nezačal a má sa začať,
 • uchádzač o zamestnanie bez ohľadu na to, či sa predmetný pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah s týmto uchádzačom začne alebo nie,
 • iná osoba ako zamestnanec, ktorá má určitý predzmluvný vzťah, s osobou voči ktorej smeruje oznámenie (napr. účastník tendra realizovaného súkromnou spoločnosťou, ktorý sa dozvie o protispoločenskej činnosti v tendri),
 • fyzická osoba, ktorá urobila oznámenie anonymne, avšak jej totožnosť bola odhalená.

Inou osoba o ktorej možno predpokladať, že je postihnutá sa rozumie

 • blízka osoba oznamovateľa (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu),
 • fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,
 • fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,
 • osoba, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, alebo
 • zodpovedná osoba alebo osoba, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

Doposiaľ bol základným kritériom pre určenie osôb, ktoré sú oprávnené urobiť oznámenie v zmysle Zákona, a získať tak požadované postavenie a z toho vyplývajúce práva, bol pracovnoprávny vzťah, v kontexte ktorého malo byť urobené oznámenie.

S dotknutými osobami, t.j. s fyzickými osobami alebo právnickými osobami, proti ktorým oznámenie smeruje však častokrát prichádzajú do pracovného kontaktu i iné fyzické osoby, ako ich zamestnanci.

Z tohto dôvodu Novela vymedzuje, čo sa rozumie pod pojmom „v inom obdobnom vzťahu„, resp. uvádza demonštratívny výpočet činností, počas ktorých v prípade nadviazania kontaktu medzi dotknutým subjektom (osobou) a verejnou alebo súkromnou organizáciou sa môže vytvoriť „iný obdobný vzťah“. Všetky tieto činnosti je potrebné vždy posudzovať v kontexte vzájomného vzťahu medzi konkrétnou fyzickou osobou a dotknutou verejnou alebo súkromnou organizáciou. V tomto kontexte je potrebné zvýrazniť, že predmetné ustanovenie neobsahuje explicitne stanovený numerus clausus vzťahov, ktoré na účely Zákona môžu byť posudzované ako „iný obdobný vzťah“.

V neposlednom rade sa spresňuje aj výpočet vzťahov, ktoré sa na účely tohto Zákona považujú za pracovnoprávny vzťah.

10. zvýšenie sadzby pokút

Právnu úpravu výšky sankcií do účinnosti Novely nebolo možné považovať za dostatočne odradzujúcu a z tohto dôvodu Novela zavádza prísnejšie sankcie za porušenie Zákona. Zároveň sa stanovuje možnosť sprísnenia sankcií až na dvojnásobok v prípade opakovaného spáchania priestupku. Pre správnu predstavu Novelou sa zvýšili sankcie z maximálnej sumy stanovenej Zákonom do účinnosti Novely 20.000,00 € do sumy 200.000,00 €.

Už z načrtnutých zmien je jednoduché odpozorovať, že rozsah práv a povinností ktorý prináša Novela, je enormný. V spojení s právami a povinnosťami už definovanými v Zákone pred účinnosťou Novely, odhliadnuc od dôležitého účelu stanoveného Smernicou, nie je možné Zákon a dôsledky z neho vyplývajúce, a to pre všetky subjekty, ktorých práva a povinnosti Zákon upravuje, zľahčovať.

Problematiku, samozrejme, vieme v prípade záujmu spracovať aj komplexne, a individuálne podľa potrieb a požiadaviek klienta.

Prejsť na všetky články

Referencie

  Prihláste sa na Newsletter

  Odoberajte zaujímavé novinky zo sveta práva

  Odoslaním mailu súhlasíte so spracovných osobných údajov.

  Na správne fungovanie našej webovej stránky a analýzu návštevnosti používame súbory cookies. Tie zaznamenávajú, ako dlho sa na stránke zdržíte a ktoré podstránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu používateľa. Súbory cookies môžete kedykoľvek zakázať v nastaveniach vášho prehliadača.