Všeobecné obchodné podmienky

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB

Účinné od 01.06.2023

Tieto všeobecné obchodné podmienky („Všeobecné obchodné podmienky“) tvoria druhú časť („Druhá časť“) Zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ktorá sa vzťahuje na poskytovanie právnych služieb Klientom („Klient“) advokátskou kanceláriou Advokátska kancelária Tibor Kerata, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 47 259 035, zápis Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 150589/B (“Advokátska kancelária”) uvedenej v Prvej časti tejto Zmluvy o právnych službách (ďalej len “Prvá časť”). Ak nie je dohodnuté inak, Prvá aj Druhá časť spolu tvoria Zmluvu o právnych službách (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenú s Klientom. V prípade nezrovnalostí medzi Druhou časťou (Všeobecné obchodné podmienky) a Prvou časťou má prednosť Prvá časť Zmluvy.

1 ZMLUVA

Zmluva sa uzatvára písomne alebo vo formáte reprodukovateľnom v písomnej forme podľa vzoru Zmluvy pripraveného Advokátskou kanceláriou. Zmluva sa považuje za uzavretú, ak je vo formáte reprodukovateľnom aj v písomnej forme a ak je obsah, rozsah a podmienky poskytovania právnych služieb dohodnuté e-mailom bez podpisu formálnej Zmluvy. Ústne Zmluvy je možné uzatvárať len jednorazovo alebo za účelom poskytnutia právnych služieb v rámci jasne definovaného zadania, pričom ak je to možné, tieto ústne Zmluvy treba potvrdiť e-mailom. V prípade uzatvorenia ústnej Zmluvy ako Prvej časti Zmluvy sa budú rovnako aplikovať tieto Všeobecné obchodné podmienky ako Druhá časť Zmluvy. Právne služby poskytujú v mene Advokátskej kancelárie len členovia Slovenskej advokátskej komory v jurisdikcii, v ktorej má Advokátska kancelária sídlo (ďalej len „Slovenská advokátska komora“), t. j. advokáti, advokátski koncipienti. („advokát“ alebo „advokátsky koncipient“). Advokáti poskytujú právne služby samostatne, advokátsky koncipienti poskytujú právne služby pod dohľadom advokáta v zmysle ustanovení Slovenskej advokátskej komory. Advokáti môžu do poskytovania právnych služieb angažovať aj iných zamestnancov Advokátskej kancelárie. Títo zamestnanci nemôžu samostatne poskytovať právne služby Klientovi v mene Advokátskej kancelárie, ale pomáhajú advokátom, ktorí ich angažujú pri poskytovaní právnych služieb pod dohľadom a na zodpovednosť týchto advokátov. Za angažovaných sa považujú len tí advokáti a zamestnanci, ktorí sa skutočne podieľajú na poskytovaní služieb Klientovi. Zoznam osôb poskytujúcich právne služby v mene Advokátskej kancelárie a zoznam ostatných zamestnancov je dostupný na internetovej stránke Advokátskej kancelárie www.aktk.eu.

Zmluvnou stranou Zmluvy, ktorá poskytuje právne služby, je vždy Advokátska kancelária a tieto služby poskytuje ako právnická osoba. Služby nie sú konštruované tak, že ich poskytuje konkrétny advokát alebo iný zamestnanec Advokátskej kancelárie poskytujúci právne služby Klientovi. Advokáti a iní zamestnanci Advokátskej kancelárie alebo fyzické osoby poskytujúce služby prostredníctvom Advokátskej kancelárie nie sú osobne zodpovední Klientovi okrem prípadov, keď to ustanovuje zákon.

Advokátska kancelária a jej advokáti môžu zastupovať a obhajovať Klienta vo všetkých sporoch, rokovaniach, mimosúdnych konaniach a ako i v súdnych konaniach, v rozhodcovských konaniach a inde. Obmedzenia práva na zastupovanie sú dohodnuté písomne alebo vo formáte, ktorý je možné písomne reprodukovať. V konkrétnych zadaniach, napr. zastupovania v súdnych konaniach, Klient poskytne samostatné splnomocnenie na vykonanie úkonov dohodnutých v Prvej časti Zmluvy.

Zapojenie externého poradcu, vrátane advokátskych kancelárií zo zahraničia, do poskytovania právnych služieb si vždy vyžaduje predchádzajúci súhlas Klienta. Klient sa udelením súhlasu zaväzuje dávať pokyny takémuto externému poradcovi, posúdiť poskytnuté poradenstvo a preberá zodpovednosť za úhradu faktúr doručených externým poradcom. Advokátska kancelária nezodpovedá za úhradu faktúr za poplatky alebo výdavky spojené s poskytovaním služieb externým poradcom.

2 POSKYTOVANIE PRÁVNYCH SLUŽIEB

Advokátska kancelária pri začatí poskytovania právnych služieb dohodne s Klientom rozsah služieb, ktoré má Advokátska kancelária poskytnúť. 

Rozsah služieb môže byť následne zmenený dohodou medzi Zmluvnými stranami Zmluvy.

Právne služby, ktoré Klientovi poskytuje Advokátska kancelária, vychádzajú zo skutočností konkrétneho zadania poskytnutých Klientom. Klient sa nemôže spoliehať na poradenstvo poskytnuté Advokátskou kanceláriou pre prípady, ktoré Advokátska kancelária pred poskytnutím poradenstva neanalyzovala.

Právne služby zahŕňajú len poskytovanie právnej pomoci v rozsahu úlohy dohodnutej s Klientom. Právne služby nezahŕňajú poradenstvo v iných oblastiach (ako je akékoľvek finančné, účtovné, environmentálne, technické alebo iné poradenstvo).

Advokáti a zamestnanci Advokátskej kancelárie sú spôsobilí poskytovať právne služby len na základe jurisdikcie Advokátskej kancelárie. Advokátska kancelária môže na základe svojich všeobecných skúseností v príslušnej oblasti práva poskytovať názory na otázky súvisiace s právom iných jurisdikcií, nejde však o poskytovanie právnych služieb a Advokátska kancelária nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť takýchto názorov.

Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátskej kancelárii všetky relevantné informácie a dokumenty týkajúce sa zadania a informovať Advokátsku kanceláriu o skutočnostiach, ktoré sa menia alebo možno očakávať, že sa zmenia. Klient v spolupráci s Advokátskou kanceláriou a na jej žiadosť bezodkladne doručí podklady a stanoviská a vykoná ďalšie úkony potrebné na včasné splnenie úlohy. Klient sa zaväzuje prijať úlohu vykonanú advokátmi a zamestnancami Advokátskej kancelárie a bezodkladne informovať Advokátsku kanceláriu o prípadných požadovaných úpravách. Ak Klient takéto oznámenie Advokátskej kancelárii nedoručí, právne služby sa považujú za akceptované Klientom. Ak sa s Klientom písomne alebo vo formáte reprodukovateľnom písomne nedohodne inak, Advokátska kancelária sa nezaväzuje meniť alebo aktualizovať akékoľvek informácie, stanoviská alebo dokumenty poskytnuté Klientovi alebo pripravené pre Klienta po vykonaní zákazky z dôvodu zmeny alebo zrušenia právnych predpisov, vývoja judikatúry alebo v dôsledku zjavných alebo skutočných zmien akýchkoľvek iných okolností.

3 POPLATKY A FAKTURÁCIA

Ak nie je dohodnuté inak, Klient platí Advokátskej kancelárii za právne služby hodinovú odmenu stanovenú v Prvej časti Zmluvy.

Výška odmeny za právne služby požadované Klientom je vypočítaná na základe, nie však výlučne, nasledujúcich kritérií: (i) čas strávený plnením zadania; (ii) kvalifikáciu a skúsenosti advokáta alebo zamestnanca vykonávajúceho úlohu a zdroje potrebné na splnenie úlohy; iii) príslušný obchodný záujem; (iv) riziká prevzaté (ak existujú) pri plnení úlohy; a (v) časové obmedzenia na splnenie úlohy.

Aby sa predišlo pochybnostiam, spoplatnený bude aj čas strávený telefonickými hovormi týkajúcimi sa záležitostí Klienta, vrátane hovorov s Klientom, inými poradcami Klienta alebo protistranou. Ak nie je dohodnuté inak, Advokátska kancelária bude Klientovi účtovať čas, ktorý jej personál strávi cestovaním pri plnení úlohy.

Ak nie je dohodnuté inak, minimálna časová jednotka sledovania je 15 minút.

Suma odmeny sa určuje bez ohľadu na to, či tieto sumy budú Klientovi vrátené ako krytie právnej ochrany alebo na základe poistnej zmluvy získanej z akéhokoľvek iného dôvodu, alebo či je v danom spore strana, ktorá prehrala, povinná zaplatiť náklady protistrany (trov konania). Advokátska kancelária vystaví faktúru buď priamo Klientovi alebo tretej osobe, ktorú Klient určí. Ak Klientom určená tretia osoba neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Advokátska kancelária môže faktúru vystaviť na meno Klienta a Klient uhradí faktúru v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre.

Advokátska kancelária môže jednostranne zmeniť sadzbu hodinovej odmeny, musí o tom Klienta informovať najmenej 30 kalendárnych dní vopred vo formáte reprodukovateľnom písomne v čase alebo pred poskytnutím právnych služieb. Ak Klient nesúhlasí s platením odmeny za poskytovanie právnych služieb na základe hodinovej sadzby odmeny, ktorá je odlišná od sadzby odmeny uvedenej v Prvej časti Zmluvy alebo dohodnutej medzi Zmluvnými stranami k neskoršiemu dátumu, bude každá Zmluvná strana oprávnená Zmluvu ukončiť. Zrušenie Zmluvy zo strany Klienta nezbavuje Klienta povinnosť zaplatiť doručenú faktúru za poskytnuté právne služby a výdavky s tým súvisiace až do momentu odstúpenia od Zmluvy.

Odhady odmeny sú vždy orientačné a vychádzajú z informácií, ktoré má Advokátska kancelária k dispozícii v čase poskytnutia odhadu. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odhadované poplatky nemožno považovať za pevné ceny.

Pokiaľ Klientom nie je uvedené inak, môže Advokátska kancelária podniknúť také kroky, ktoré považuje za potrebné alebo vhodné na vykonanie úlohy, a v mene Klienta môže vynaložiť primerané hotové výdavky.

Advokátska kancelária fakturuje mesačne, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Lehota splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní.

Daň z pridanej hodnoty sa k poplatkom pripočítava v prípadoch a v zákonom stanovenej výške. Klient okrem poplatkov uhrádza aj priame výdavky, ktoré Advokátskej kancelárii vzniknú pri poskytovaní právnych služieb (vrátane, ale nie výlučne, prekladov, notárskych poplatkov, kolkov a pod.). V prípade omeškania s úhradou faktúry môže Advokátska kancelária pozastaviť poskytovanie právnych služieb, účtovať si úrok z omeškania vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania a zadržať dokumenty vypracované Advokátskou kanceláriou k úlohe Klienta, až do úplného zaplatenia sumy po splatnosti Klientom.

Klient uhradí Advokátskej kancelárii všetky dodatočné náklady, ktoré Advokátskej kancelárii vznikli v súvislosti s vymáhaním akýchkoľvek pohľadávok nezaplatených do dátumu splatnosti zo strany Klienta.

Faktúry sú Klientovi zasielané v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve. Advokátska kancelária na požiadanie Klienta vystaví faktúru v papierovej forme.

4 KONFLIKT ZÁUJMOV

Pred prijatím úlohy Advokátska kancelária vždy vykoná internú kontrolu konfliktu záujmov, aby overila, že Advokátska kancelária môže zákazku prijať.

Bez ohľadu na takéto kontroly môžu nastať okolnosti, ktoré bránia Advokátskej kancelárii konať za Klienta v existujúcej prebiehajúcej alebo budúcej záležitosti. Vzťahy medzi Advokátskou kanceláriou a Klientom nevytvárajú vzájomnú exkluzivitu. Klient môže za účelom splnenia akéhokoľvek zadania využiť služby iných Advokátskych kancelárií. Advokátska kancelária si okrem toho ponecháva právo poskytovať právnu pomoc iným osobám a vykonávať úlohy, ktoré nesúvisia so zákazkou Klienta, vrátane poskytovania služieb osobám pôsobiacim v rovnakej oblasti ako Klient.

5 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, IT SYSTÉMY A ORIGINÁLNE DOKUMENTY

Klient súhlasí s elektronickou výmenou informácií. Klient si je vedomý rizík vyplývajúcich z elektronickej komunikácie: správy sa môžu oneskoriť alebo stratiť, dôverné a osobné informácie môžu byť úmyselne alebo neúmyselne pozmenené, odcudzené alebo prezradené tretím osobám. Advokátska kancelária nezodpovedá za riziká súvisiace s elektronickou komunikáciou informácií v digitálnom formáte za predpokladu, že Advokátska kancelária prijala všetky primerané opatrenia.

Opatrenia prijaté na ochranu elektronickej komunikácie a na zabezpečenie jej dôvernosti a uchovávania Advokátskou kanceláriou môžu v určitých prípadoch spôsobiť zablokovanie alebo oneskorenie komunikácie zo strany Klienta. Klientovi sa odporúča, aby sa telefonicky informoval o akýchkoľvek správach, ktoré sú obzvlášť časovo-citlivé alebo za okolností, pri ktorých nie je jasné, či bola správa riadne prijatá Advokátskou kanceláriou.

Advokátska kancelária využíva IT systémy (vrátane elektronickej komunikácie, správy Klientov a systémov správy dokumentov), ktoré obsahujú informácie o Klientoch Advokátskej kancelárie, o poskytovaných právnych službách a dokumentoch s tým súvisiacich. Ak nie je dohodnuté inak, Advokátska kancelária po ukončení úlohy, odmietnutí úlohy alebo zrušení Zmluvy vráti Klientovi všetky originály dokumentov, ktoré má v držbe v súvislosti s úlohou.

6 OSOBNÉ ÚDAJE

Advokátska kancelária zhromažďuje, uchováva, používa a spracováva osobné údaje o Klientovi a osobách s ním priamo spojených (napr. zamestnanci a/alebo zástupcovia) v súlade so zákonmi platnými na ochranu osobných údajov, okrem iného, na účely výkonu Zmluva, správy fakturačných a účtovných systémov, udržiavanie interných informačných systémov, riadenie vzťahov s Klientmi, dodržiavanie zákonných povinností a na marketingové účely.

Advokátska kancelária bude na účely splnenia poverenia Klienta spracúvať osobné údaje Klienta a osôb s ním priamo súvisiacich (napr. zamestnanci a/alebo zástupcovia) v postavení prevádzkovateľa v súlade so zákonmi a predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Klient je povinný informovať Advokátsku kanceláriu o bezpečnostných opatreniach, ktoré požaduje na ochranu spracúvania osobných údajov. Ak Klient o takýchto bezpečnostných opatreniach Advokátsku kanceláriu samostatne neinformoval, súhlasí s tým, že bezpečnostné opatrenia prijaté Advokátskou kanceláriou zodpovedajú požiadavkám Klienta a platným právnym predpisom. Osoby, ktorých osobné údaje Advokátska kancelária spracúva, majú zo zákona právo získať informácie o osobných údajoch, ktoré Advokátska kancelária spracúva, a požiadať Advokátsku kanceláriu o opravu alebo vymazanie ich osobných údajov.

Ak je to potrebné na poskytovanie právnych služieb, môže Advokátska kancelária bez súhlasu týchto osôb spracúvať osobné údaje inej osoby alebo Klienta získané na základe Zmluvy alebo zo zákona, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov.

Advokátska kancelária môže postúpiť vyššie uvedené informácie o Klientovi a osobách s ním priamo spojených (napr. zamestnanci a/alebo zástupcovia) tretím stranám, ak sú takéto informácie potrebné na výkon úlohy Klienta (napr. zahraničnému právnikovi, ktorého Klient môže požiadať Advokátsku kanceláriu, aby sa zapojila alebo na ktorú môže byť prevedená úloha Klienta a pod.), v rozsahu ako je potrebné na dosiahnutie tohto účelu. Bližšie informácie https://aktk.eu/podmienky-ochrany-sukromia/

7 DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, DÔVERNOSŤ, ZÁKAZ KONKURENCIE

Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva na všetky produkty advokátskej činnosti vygenerované v priebehu úloh Advokátskej kancelárie patria Advokátskej kancelárii. Klient má však právo takýto produkt advokátskej práce používať na účely, na ktoré sú poskytované.

Advokátska kancelária bude zachovávať mlčanlivosť o Klientskych informáciách, s ktorými sa Advokátska kancelária dozvie pri poskytovaní právnych služieb. Ak je to potrebné na poskytovanie právnych služieb alebo ak povinnosť vyplýva zo zákona, môže Advokátska kancelária poskytnúť tretím osobám (vrátane notárov, prekladateľov, bánk a štátnych orgánov) dôverné informácie a dokumenty týkajúce sa Klienta bez osobitného súhlasu Klienta. Ak Klient poverí Advokátsku kanceláriu využitím služieb iných poskytovateľov služieb na poskytovanie právnych služieb alebo ak Klient súhlasí s využitím iných poskytovateľov služieb navrhnutých Advokátskou kanceláriou, môže Advokátska kancelária, ak nie je jasne dohodnuté inak, oznámiť im také dôverné informácie a materiály, ktoré Advokátska kancelária považuje za potrebné pre celkový výkon úlohy.

Advokátska kancelária je tiež oprávnená zverejniť informácie zverené Klientom a/alebo súvisiace s právnymi službami poskytovanými Klientovi Advokátskou kanceláriou v rámci internej previerky a/alebo odborného šetrenia v disciplinárnom konaní, keď previerka alebo sa vyšetrovanie vedie podľa pravidiel Slovenskej advokátskej komory.

Klient sa zaväzuje, že počas doby trvania Zmluvy a 12 mesiacov po jej skončení nebude rokovať s právnikom, advokátom alebo advokátskym koncipientom, ktorý pre Advokátsku kanceláriu pôsobil počas doby platnosti Zmluvy, o zamestnaní alebo poskytovaní právnych služieb na základe inej Zmluvy.

8 REFERENCIEE

Advokátska kancelária je oprávnená prezradiť tretím osobám skutočnosť, že Klient je Klientom Advokátskej kancelárie, prípady a úlohy, pri ktorých Advokátska kancelária Klientovi pomáhala a všeobecný charakter služieb poskytovaných Klientovi. Obsah právnych služieb poskytovaných Klientovi môže byť sprístupnený bez súhlasu Klienta za predpokladu, že tieto informácie už boli legálne zverejnené alebo sprístupnené verejnosti iným spôsobom minimálne v rovnakom rozsahu. Informácie zverejňované na základe zákona, vrátane informácií o verejných súdnych sporoch, alebo zverejňované prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov samotným Klientom alebo tretími osobami, môže Advokátska kancelária zverejniť v rozsahu, v akom už boli zverejnené alebo podliehajú zverejnenie v zmysle zákona. Advokátska kancelária môže na tento účel použiť aj ochrannú známku alebo logo Klienta, pokiaľ nie je písomne alebo v písomne reprodukovateľnom formáte dohodnuté inak.

Keď Klient zverejní informácie o úlohe vykonanej Advokátskou kanceláriou, Klient v rámci možností uvedie, že právnu pomoc v súvislosti s tým poskytla Advokátska kancelária.

9 OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Advokátska kancelária zodpovedá za priamu majetkovú ujmu neprávom spôsobenú Klientovi poskytovaním právnych služieb až do výšky trojnásobku odmeny zaplatenej alebo splatnej za právne služby. V každom prípade je zodpovednosť Advokátskej kancelárie za škodu spôsobenú Klientovi poskytovaním právnych služieb obmedzená na 1 500 000 EUR. Advokátska kancelária nezodpovedá za ušlý zisk ani nemajetkovú ujmu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecná pôsobnosť vyššie uvedeného, ak Klientovi v tej istej veci poradil iný poradca ako Advokátska kancelária, zodpovednosť Advokátskej kancelárie je vždy tiež obmedzená na jej pomerný podiel na celkovej škode.

Zodpovednosť Advokátskej kancelárie voči Klientovi sa zníži o poistné plnenie alebo náhradu škody, ktorú Klient prijal na základe akejkoľvek poistnej zmluvy alebo inej zmluvy, pokiaľ to nie je v rozpore s dohodou Klienta s poisťovateľom alebo treťou osobou alebo sú tým obmedzené práva Klienta voči poisťovateľovi alebo tretej strane.

Advokátska kancelária si vyhradzuje právo po dohode s Klientom obmedziť svoju zodpovednosť na nižšiu sumu, ako je uvedené vyššie, v závislosti od charakteru konkrétneho zadania alebo jeho časti.

Advokátska kancelária nezodpovedá za škodu spôsobenú radou alebo dokumentmi poskytnutými Klientovi, ak sú použité na iný účel, než na ktorý boli pôvodne pripravené.

Advokátska kancelária zodpovedá len strane, ktorá s Advokátskou kanceláriou uzavrela Zmluvu, a nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť spôsobená akejkoľvek tretej osobe.

Advokátska kancelária nepreberá zodpovednosť za služby poskytované externým poradcom (vrátane iných advokátskych kancelárií) bez ohľadu na to, či bol druhý poradca prizvaný na podnet samotnej Advokátskej kancelárie alebo Klienta, za predpokladu, že Klient bol o pribratí externého poradcu informovaný. Ak zákon predpisuje zodpovednosť advokátov alebo akýchkoľvek zamestnancov pracujúcich pre Advokátsku kanceláriu alebo jednotlivcov poskytujúcich služby prostredníctvom Advokátskej kancelárie, vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú aj na tieto osoby v rozsahu povolenom zákonom.

10 UKONČENIE ZMLUVY

Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom jej uzavretia a zostane platná až do jej ukončenia, ak nie je nižšie uvedené inak.

Klient môže Zmluvu kedykoľvek vypovedať písomným oznámením Advokátskej kancelárii alebo vo formáte reprodukovateľnom v písomnej forme.

Advokátska kancelária môže túto Zmluvu kedykoľvek vypovedať písomným oznámením Klientovi 14 dní pred dátumom ukončenia, a to jednostranne v prípadoch, keď má Advokátska kancelária závažný dôvod, za predpokladu, že sú náležite rešpektované záujmy Klienta.

Advokátska kancelária môže s okamžitou platnosťou (po informovaní Klienta) ukončiť plnenie úlohy, ak Klient v lehote splatnosti nezaplatí faktúru za právne služby. Faktúra po splatnosti viac ako 30 dní je podstatným porušením Zmluvy a Advokátska kancelária môže Zmluvu mimoriadne vypovedať s okamžitou účinnosťou (po informovaní Klienta) bez ohľadu na úlohu, na plnenie ktorej bola Zmluva uzavretá.

V niektorých prípadoch môže byť Advokátska kancelária povinná alebo oprávnená vypovedať Zmluvu, napríklad ak Klient predloží sfalšované dôkazy alebo požaduje, aby advokát použil prostriedky alebo spôsoby, ktoré sú v rozpore so zákonom, na ochranu svojich záujmov alebo Klienta žiada aby advokát konal spôsobom, ktorý nie je v súlade s cťou a povesťou advokáta alebo profesionálnou etikou, alebo ak existuje/nastane konflikt záujmov pri plnení úlohy Klienta, alebo ak Klient koná v rozpore s pokynmi advokáta alebo akýmkoľvek iným spôsobom vyjadruje, že Klient stratil dôveru v advokáta, alebo ak Klient dáva advokátovi pokyny, ktoré poškodzujú záujem Klienta alebo sú zjavne zbytočné na plnenie úlohy, a Klient trvá na splnení požiadavky v súlade s týmito pokynmi bez ohľadu na poučenia advokáta.

Pri ukončení Zmluvy je Klient povinný zaplatiť Advokátskej kancelárii odmenu za poskytnuté právne služby a náklady vzniknuté pred ukončením Zmluvy. Ak služby Klientovi podľa tejto Zmluvy nebudú poskytované počas 6 (šiestich) mesiacov alebo dlhšie, Advokátska kancelária je oprávnená (podľa vlastného uváženia) (i) jednostranne zmeniť sumy odmeny uvedené v Prvej časti Zmluvy; alebo (ii) jednostranne ukončiť Zmluvu s okamžitou účinnosťou doručením príslušného oznámenia Klientovi.

11 ROZHODNÉ PRÁVO

Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom ako príslušnou jurisdikciou Advokátskej kancelárie.

12 NÁROKY

Ak právna služba nie je poskytnutá v súlade s podmienkami Zmluvy, Klient môže: (i) požadovať splnenie záväzku; (ii) odmietnuť splnenie záväzku, ktorý je v omeškaní zo strany Klienta; (iii) požadovať náhradu škody; (iv) odstúpiť od Zmluvy alebo ju zrušiť; v) požadovať zníženie poplatkov; vi) v prípade omeškania s plnením peňažného záväzku požadovať zaplatenie úrokov z omeškania.

Klient, ktorý má sťažnosť alebo reklamáciu týkajúcu sa činnosti advokáta alebo zamestnanca Advokátskej kancelárie, predloží sťažnosť Advokátskej kancelárii vo formáte reprodukovateľnom v písomnej forme. V sťažnosti musí byť jasne uvedený popis práv Klienta, ktoré boli porušené, a okolnosti porušenia. K sťažnosti musia byť priložené akékoľvek existujúce dôkazy o porušení práv Klienta. Nárok na náhradu škody je potrebné predložiť Advokátskej kancelárii písomne. Klient je povinný uplatniť svoj nárok na náhradu škody počas 12 mesiacov odo dňa prijatia právnej služby od Advokátskej kancelárie alebo od okamihu, keď možno úlohu alebo jej podstatnú časť odôvodnene považovať za splnenú, podľa toho, čo nastane skôr. Ak Klient neuplatní nárok na náhradu škody v uvedenej lehote, právo Klienta na uplatnenie náhrady škody zaniká.

13 SPORY

Akýkoľvek spor, kontroverzia alebo nárok vyplývajúci zo Zmluvy alebo s ňou súvisiaci sa rieši rokovaním. Ak rokovania zlyhajú, Zmluvné strany majú právo obrátiť sa na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

14 OZNÁMENIA

Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a iná komunikácia medzi Zmluvnými stranami podľa tejto Zmluvy sa uskutočňujú písomne a považujú sa za riadne doručené, keď sú doručené osobne, zaslané kuriérom, doporučenou poštou alebo obyčajnou poštou alebo e-mailom, na adresy Zmluvných strán uvedené v Prvej časti Zmluvy.

Každá Zmluvná strana bezodkladne informuje druhú Zmluvnú stranu o akejkoľvek zmene svojich kontaktných údajov uvedených v Prvej časti Zmluvy.

15 ZMENY A DOPLNENIA Advokátska kancelária môže tieto Všeobecné obchodné podmienky z času na čas jednostranne zmeniť, pričom o tom Klienta informuje e-mailom najmenej 30 kalendárnych dní vopred. Advokátska kancelária zverejňuje zmeny Všeobecných obchodných podmienok na svojej internetovej stránke www.aktk.eu. Klient, ktorý nesúhlasí so zmenou Všeobecných obchodných podmienok, môže Zmluvu vypovedať v súlade s článkom 10 Všeobecných obchodných podmienok.

Referencie

    Prihláste sa na Newsletter

    Odoberajte zaujímavé novinky zo sveta práva

    Odoslaním mailu súhlasíte so spracovných osobných údajov.

    Na správne fungovanie našej webovej stránky a analýzu návštevnosti používame súbory cookies. Tie zaznamenávajú, ako dlho sa na stránke zdržíte a ktoré podstránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu používateľa. Súbory cookies môžete kedykoľvek zakázať v nastaveniach vášho prehliadača.