• Aktuality
  • Náhrada škody za krízové opatrenia v „dobe COVIDU“

Náhrada škody za krízové opatrenia v „dobe COVIDU“

Najvyšší súd ČR sa v rozsudku sp. zn. 30 Cdo 63/2023 zo dňa 31. 8. 2023 zaoberal dovolaním žalobkyne ako obchodnej spoločnosti v spore o náhradu škody, ktorá jej mala vzniknúť v dôsledku krízových opatrení, ktorými bol obmedzený a následne úplne zakázaný maloobchodný predaj a poskytovanie služieb v prevádzkarni žalobkyne. Uplatnený nárok na náhradu škody podľa žalobkyne predstavuje ušlý zisk za obdobie 28.10.2020 do 28.02.2021 v sume 1.100.123,00 Kč. Žalobkyňa zdôraznila, že štát podľa ust. § 36 zákona č. 240/2000 Sb. o krízovom riadení (krízový zákon), objektívne zodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku prijatých krízových opatrení, a to bez ohľadu na to, či ich prijatie bolo správne alebo nevyhnutné.

Obmedzenia predaja (poskytovania služieb) boli stanovené jednotlivými uzneseniami Vlády ČR o vyhlásení núdzového stavu, kedy vláda ČR rozhodla o prijatí krízových opatrení v zmysle ust. § 5 písm. e) a ust. § 6 ods. 1 písm. b) krízového zákona.

Obvodný súd pre Prahu 7 ako súd prvého stupňa žalobu zamietol, pričom jeho rozhodnutie následne Mestský súd v Prahe ako súd odvolací potvrdil.

Najvyšší súd ČR vyhodnotil dovolanie žalobkyne ako dôvodné.

Z ust. § 36 ods. 1 krízového zákona je podľa Najvyššieho súdu ČR zrejmé, že inštitút zodpovednosti za škodu vzniknutú v príčinnej súvislosti s krízovým opatrením je špeciálnou normou obsahujúcou zvláštnu skutkovú podstatu zodpovednosti štátu za škodu. Zakladá zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie (tzv. objektívnu zodpovednosť) a nevyžaduje, aby škoda bola vyvolaná nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. Táto špeciálna zodpovednosť je založená na splnení predpokladov, ktorými sú 1. vykonanie krízového opatrenia, 2. vznik škody a 3. príčinná súvislosť medzi krízovým opatrením a vznikom škody.

Najvyšší súd ČR v rozhodnutí okrem iného konštatoval, že zo systematiky krízového zákona žiadne obmedzenia zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú individuálne zameranými krízovými opatreniami neplynie. Nie je teda možné súhlasiť s úvahou odvolacieho súdu o tom, že štát zodpovedá iba za škodu spôsobenú krízovými opatreniami individuálnej povahy. Z ničoho nevyplýva, že by historicky zákonodarca zamýšľal obmedziť povinnosť štátu k náhrade škody iba na individuálne zamerané krízové opatrenia.

Práve naopak, zákonodarca si bol vedomý toho, že krízovými opatreniami budú riešené mimoriadne udalosti veľkého rozsahu, pričom prihliadal ku skúsenostiam s povodňami, ktoré zasiahli tretinu územia štátu. Argumentácia nepredvídateľnosti mimoriadnej situácie spočívajúca v epidémii vysoko nákazlivej choroby, ktoré postihne celé územie štátu, nie je preto na mieste.

Obmedzenie zodpovednosti štátu podľa ust. § 36 ods. 1 krízového zákona na situácie, kedy krízové opatrenie smeruje proti konkrétne určeným osobám, ako ich vykonal odvolací súd, preto nemá oporu v zákone, a nie je možné uvedené vyvodiť ani teleologickým výkladom. Z tohto dôvodu, je právne posúdenie veci odvolacím súdom nesprávne.

Nesprávne sú tiež úvahy odvolacieho súdu v tom smere, že štát nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú krízovými opatreniami, ktoré sú svojou povahou produktom legislatívnej činnosti. Za škodu spôsobenú normatívnymi aktmi  so všeobecnou pôsobnosťou štát nezodpovedá iba v režime zákona č. 82/1998 Sb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom.

Je tomu tak preto, že normotvorná činnosť nemôže byť z povahy veci posudzovaná ako nesprávny úradný postup. Zákonodarcovi nič nebráni v tom, aby na seba štát dobrovoľne prijal povinnosť k náhrade škody spôsobenej rôznou činnosťou orgánov výkonu verejnej moci, vrátane výkonu činnosti legislatívnej, ako sa tomu stalo práve v ust. § 36 ods. 1 krízového zákona.

Najvyšší sú ďalej potvrdil, že povinnosť štátu nahradiť škodu spôsobenú krízovým opatrením, nastupuje vo chvíli, keď nastanú také účinky krízového opatrenia, ktoré vedú k vzniku škody. Z uvedeného dôvodu nie je možné obmedziť zodpovednosť štátu iba na tie krízové opatrenia, ktoré štát sám vykoná.

V pomeroch žalobkyne došlo vydaním krízových opatrení k obmedzeniu alebo zákazu maloobchodného predaja, čím mala žalobkyni vzniknúť škoda vo forme ušlého zisku. Z povahy týchto opatrení plynie, že ich účinky nastali okamžikom, ktorý je v každom jednotlivom krízovom opatrení uvedený. Od neho získali dané opatrenia potenciál spôsobiť žalobkyni škodu. Tento okamžik je preto nutné považovať za okamžik vykonania krízových opatrení v zmysle ust. § 36 ods. 1 krízového zákona.

Okolnosť, že sa žalobkyňa sama krízovým opatreniam podrobila a že ich rešpektovala, jej nemôže byť na škodu. Názor odvolacieho súdu, ktorý žalobkyni nárok odoprel s odôvodnením, že voči nemu neboli krízové opatrenia vykonané, ad absurdum by znamenalo, že ten predávajúci, ktorý by krízové opatrenia nerešpektoval a proti ktorému by muselo byť krízové opatrenie „vykonané“ za použitia sily, napríklad orgánmi polície, by v súlade s úvahou odvolacieho súdu mal nárok na náhradu škodu podľa ust. § 36 ods. 1 krízového zákona, zatiaľ čo žalobkyňa, ktorá konala v súlade s krízovými opatreniami a právom, by nárok mať nemala. Taký záver je nesprávny.

Najvyšší súd ČR napadnutý rozsudok odvolacieho súdu zrušil.

Zdroj: Najvyšší súd ČR

Prejsť na všetky články

Referencie

    Prihláste sa na Newsletter

    Odoberajte zaujímavé novinky zo sveta práva

    Odoslaním mailu súhlasíte so spracovných osobných údajov.

    Na správne fungovanie našej webovej stránky a analýzu návštevnosti používame súbory cookies. Tie zaznamenávajú, ako dlho sa na stránke zdržíte a ktoré podstránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu používateľa. Súbory cookies môžete kedykoľvek zakázať v nastaveniach vášho prehliadača.