• Aktuality
 • Dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach (ďalej ako “Zákon“)

Národná rada Slovenskej republiky dňa 08.12.2020 schválila vládny návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, s účinnosťou od 01.01.2021.

Dočasná ochrana podnikateľov podľa tohto Zákona spočíva predovšetkým vo vytvorení časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľom. V neposlednom rade ide o podporu podnikateľov, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí. Účelom Zákona je zabezpečenie možnosti pokračovať v podnikaní, zabrániť prepúšťaniu, uchovať firemné know-how a s tým spojené aj následné uspokojenie veriteľov.

Podnikateľ, ktorý má centrum hlavných záujmov na území Slovenskej republiky je oprávnený podať žiadosť o dočasnú ochranu. Žiadosť sa podáva prostredníctvom určeného formulára elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky príslušného súdu. Pod pojmom centrum hlavných záujmov podnikateľa rozumieme miesto, ku ktorému má najbližší vzťah. Môže ísť o miesto kde podniká, kde má registrované sídlo, uskutočňuje obchodné vzťahy, ako aj iné hospodárske činnosti, ak sa nepreukáže opak.

Žiadateľ je povinný vo svojej žiadosti vyhlásiť, že spĺňa nasledovné predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany:

 • žiadateľ je oprávnený podať žiadosť a jej podaním sleduje získanie dočasnej ochrany,
 • s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok,
 • žiadateľovi nie sú známe dôvody na jeho zrušenie, ak je žiadateľom právnická osoba,
 • v čase podania žiadosti nemá žiadateľ povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu,
 • vo vzťahu k žiadateľovi nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • vo vzťahu k žiadateľovi neprebieha exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie pre uspokojenie nároku z prevádzky podniku,
 • vo vzťahu k žiadateľovmu podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol začatý výkon záložného práva,
 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje a neurobil opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu jeho podniku,
 • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť ukladania účtovných závierok,
 • v posledných 48 mesiacoch žiadateľ nebol v dočasnej ochrane,
 • je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je žiadateľom právnická osoba.

Zákon zároveň taxatívne vymedzuje druhy podnikov, na ktoré sa dočasná ochrana nevzťahuje. Ide o banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov, centrálny depozitár cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľa platobného systému, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, platobnú inštitúciu, poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu, poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte a veriteľa podľa osobitného predpisu o úveroch na bývanie.

V prípade dodržania zákonného postupu podania žiadosti a splnenia predpísaných náležitostí, bude poskytnutá podnikateľovi dočasná ochrana, o ktorej súd vydá podnikateľovi potvrdenie a uverejní túto skutočnosť v Obchodnom vestníku aj s dodatkom „podnikateľ pod dočasnou ochranou“, ako informácia o aktuálnom stave podnikateľa v zmysle § 9 ods. 4 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Účinky poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľa sa premietajú najmä do konkurzného konania, exekučného konania, výkonu zabezpečovacieho práva, ale aj do zmluvných vzťahov, napr. vo forme zákazu vypovedania zmluvy, zákazu odstúpenia od zmluvy, či odopretia plnenia zo zmluvy z dôvodu omeškania, pričom bližšie je možné identifikovať a rozdeliť účinky poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľa nasledovne:

 • Konkurzné konanie

Počas dočasnej ochrany nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou. Podnikateľ pod dočasnou ochranou, prípadne iné osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene nie sú počas trvania dočasnej ochrany povinní podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok.

 • Exekučné konanie

Počas dočasnej ochrany nemožno pre pohľadávku vzniknutú voči podnikateľovi pred poskytnutím dočasnej ochrany, v exekúcii alebo pri výkone rozhodnutia postihnúť podnik, vec, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace podniku podnikateľa pod dočasnou ochranou. Výnimkou sú prípady nasledujúcich pohľadávok :

 1. neoprávnená štátna pomoc,
 2. pohľadávky vzniknuté pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie,
 3. plnenie priznané rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie.
 • Zabezpečovacie právo

Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pred poskytnutím dočasnej ochrany, začať výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku a takéto zabezpečovacie právo vykonať. To platí rovnako pre výkon zabezpečovacieho práva treťou osobou, ktorá nie je veriteľom podnikateľa pod dočasnou ochranou.

 • Započítanie pohľadávky

Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať spriaznenú pohľadávku, ktorá vznikla voči tomuto podnikateľovi pred poskytnutím dočasnej ochrany.

 • Ukončenie zmluvy

Pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo pred poskytnutím dočasnej ochrany, nemôže druhá zmluvná strana počas trvania dočasnej ochrany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy. Výnimkou sú prípady, ak:

 1. by druhá zmluvná strana ohrozila prevádzkovanie svojho podniku,
 2. plnenie, na ktoré je povinná druhá zmluvná strana, nie je plnením, ktoré je nevyhnutné na zachovanie prevádzky podniku,
 3. podnikateľ pod dočasnou ochranou sa dostal do omeškania s úhradou za nepeňažné plnenie, ktoré sa mu poskytlo po poskytnutí dočasnej ochrany,
 4. podnikateľ pod dočasnou ochranou v súvislosti so zmluvou o bežnom účte alebo obdobnou zmluvou je oprávnený požadovať od druhej zmluvnej strany vykonanie príkazov na platby do určitej sumy, aj keď nemá na to potrebné peňažné prostriedky na účte a voči druhej zmluvnej strane je v omeškaní s plnením nepeňažnej povinnosti, ktorá je podstatným porušením zmluvy, a druhá zmluvná strana poskytla podnikateľovi pod dočasnou ochranou dodatočnú primeranú lehotu na plnenie tejto nepeňažnej povinnosti. Na peňažné prostriedky, ktoré boli podnikateľovi pod dočasnou ochranou v takom prípade poskytnuté, sa primerane vzťahujú nasledujúce ustanovenia Zákona.
 • Úverové financovanie

Podnikateľ je oprávnený na účely zachovania prevádzky uzatvárať úverové zmluvy a obdobné zmluvy hospodársky zodpovedajúce úverovým zmluvám.

Zákon taktiež vymedzuje práva zabezpečených veriteľov podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktorí majú právo, aby sa úverové financovanie poskytlo prednostne nimi a ak sa nedohodnú inak, podľa vzájomného pomeru hodnoty zabezpečenia ich pohľadávok. Ak zabezpečení veritelia alebo aspoň niektorý z nich úverové financovanie neposkytne, môže ho poskytnúť za obvyklých podmienok aj iná osoba.

V prípade vyhlásenia konkurzu do piatich rokov od zániku dočasnej ochrany platia pre uspokojenie nárokov z úverového financovania rovnako ustanovenia osobitného predpisu o novom úvere.

Na nároky z úverového financovania poskytnutého počas dočasnej ochrany, okrem prípadných zmluvných pokút sa nepoužijú ustanovenia Obchodného zákonníka o kríze a ustanovenia osobitného predpisu o uspokojení spriaznených pohľadávok. Na zabezpečenie nárokov z úverového financovania majetkom úpadcu, ktoré sú spriaznenou pohľadávkou, sa v konkurze neprihliada.

Vyššie spomenuté sa neaplikuje v prípade, ak návrh na uloženie zmluvy o úverovom financovaní do zbierky zákonom ustanovených listín nie je podaný do 30 dní od zániku dočasnej ochrany.

 • Plynutie lehôt

Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.

Dočasná ochrana sa poskytuje na obdobie troch mesiacov, pričom sa môže opakovane predlžovať podľa § 8 ods. 3 Zákona prostredníctvom žiadosti podanej na súd o dobu ďalších troch mesiacov. V prípade uplynutia doby dočasnej ochrany a nedodržania lehôt pre predĺženie tejto ochrany uvedených v Zákone, dočasná ochrana zaniká nasledujúci deň po dni zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku spolu s informáciou o skončení dočasnej ochrany. O poskytnutie dočasnej ochrany je možné požiadať do 31.12.2022.

Prejsť na všetky články

Referencie

  Prihláste sa na Newsletter

  Odoberajte zaujímavé novinky zo sveta práva

  Odoslaním mailu súhlasíte so spracovných osobných údajov.

  Na správne fungovanie našej webovej stránky a analýzu návštevnosti používame súbory cookies. Tie zaznamenávajú, ako dlho sa na stránke zdržíte a ktoré podstránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu používateľa. Súbory cookies môžete kedykoľvek zakázať v nastaveniach vášho prehliadača.