Reforma súdnej mapy

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III

Určite ste zaregistrovali, že od 01.06.2023 nadobudli účinnosť novely zákonov (150/2022 Z.z. a 151/2022 Z.z.), ktoré prinášajú zmenu v súvislosti s usporiadaním nových sídiel a obvodov súdov, známu pod označením „Reforma súdnej mapy.“

Vašu pozornosť chceme upriamiť na nové usporiadanie súdov v rámci obvodu Krajského súdu v Bratislave, t.j. súdov pôvodne označovaných ako Okresné súdy Bratislava I-V, a to najmä z dôvodu, že väčšina z nás má registrované sídlo práve v tomto obvode. Prvá do oči bijúca zmena je, že Okresné súdy Bratislava sa premenovali na Mestské súdy Bratislava a zároveň z pôvodných piatich (5) súdov zostali iba súdy štyri (4), a to:

 • Mestský súd Bratislava I špecializovaný pre trestnoprávnu agendu;
 • Mestský súd Bratislava II špecializovaný pre rodinnoprávnu agendu;
 • Mestský súd Bratislava III špecializovaný pre obchodnoprávnu agendu; a
 • Mestský súd Bratislava IV špecializovaný pre občianskoprávnu agendu.

Ako je z uvedeného zrejmé, pre obchodnú agendu v obvode Krajského súdu v Bratislave je príslušný Mestský súd Bratislava III.

Pre lepšiu predstavu Mestský súd Bratislava III je príslušný najmä pre obchodnoprávne spory, spory zo zmeniek a šekov, spory z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch, spory z hospodárskej súťaže, spory týkajúce sa rozhodcovského konania, spory z burzových obchodov a vedenie obchodného registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave.

V kontexte tohto upozornenia chceme zdôrazniť zmenu vo vedení obchodného registra.

V preklade to znamená, že pre osoby zapísané do obchodného registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave je pôvodné označenie zápisu „Obchodný register Okresného súdu Bratislava I“, od 01.06.2023 nahradené označením „Obchodný register Mestského súdu Bratislava III“.

S uvedenou zmenou vo vedení obchodného registra treba preto upozorniť aj na povinnosti z uvedenej zmeny vyplývajúce.

V zmysle ust. §3a Obchodného zákonníka je každý podnikateľ povinný na svojich obchodných dokumentoch vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme, a aj na svojom webovom sídle (ak ho má zriadené) uvádzať

 • obchodné meno;
 • sídlo alebo miesto podnikania;
 • právnu formu právnickej osoby;
 • identifikačné číslo, ak je pridelené;
 • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu.

Nezabudnite teda upraviť Vaše obchodné dokumenty a informácie zverejnené na svojom webovom sídle tak, aby boli aktuálne, a teda v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky.

(pozn. obdobná zmena platí aj pre osoby zapísané do obchodného registra pre obvod Krajského súdu v Košiciach)

Pre úplnosť treba uviesť, že porušenie povinnosti uvádzať na obchodných dokumentoch a svojom webovom sídle zákonom požadované údaje má vo vzťahu k zapísaným osobám za následok uloženie poriadkovej pokuty registrovým súdom, a to až do sumy 3.310,00 €.

V neposlednom rade, v prípade vzniku škody v dôsledku porušenia uvedenej povinnosti prichádza do úvahy aj sankcia z titulu náhrady škody.

Prejsť na všetky články

Referencie

  Prihláste sa na Newsletter

  Odoberajte zaujímavé novinky zo sveta práva

  Odoslaním mailu súhlasíte so spracovných osobných údajov.

  Na správne fungovanie našej webovej stránky a analýzu návštevnosti používame súbory cookies. Tie zaznamenávajú, ako dlho sa na stránke zdržíte a ktoré podstránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu používateľa. Súbory cookies môžete kedykoľvek zakázať v nastaveniach vášho prehliadača.