Reforma súdnej mapy

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III

Určite ste zaregistrovali, že od 01.06.2023 nadobudli účinnosť novely zákonov (150/2022 Z.z. a 151/2022 Z.z.), ktoré prinášajú zmenu v súvislosti s usporiadaním nových sídiel a obvodov súdov, známu pod označením „Reforma súdnej mapy.“

Vašu pozornosť chceme upriamiť na nové usporiadanie súdov v rámci obvodu Krajského súdu v Bratislave, t.j. súdov pôvodne označovaných ako Okresné súdy Bratislava I-V, a to najmä z dôvodu, že väčšina z nás má registrované sídlo práve v tomto obvode. Prvá do oči bijúca zmena je, že Okresné súdy Bratislava sa premenovali na Mestské súdy Bratislava a zároveň z pôvodných piatich (5) súdov zostali iba súdy štyri (4), a to:

  • Mestský súd Bratislava I špecializovaný pre trestnoprávnu agendu;
  • Mestský súd Bratislava II špecializovaný pre rodinnoprávnu agendu;
  • Mestský súd Bratislava III špecializovaný pre obchodnoprávnu agendu; a
  • Mestský súd Bratislava IV špecializovaný pre občianskoprávnu agendu.

Ako je z uvedeného zrejmé, pre obchodnú agendu v obvode Krajského súdu v Bratislave je príslušný Mestský súd Bratislava III.

Pre lepšiu predstavu Mestský súd Bratislava III je príslušný najmä pre obchodnoprávne spory, spory zo zmeniek a šekov, spory z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch, spory z hospodárskej súťaže, spory týkajúce sa rozhodcovského konania, spory z burzových obchodov a vedenie obchodného registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave.

V kontexte tohto upozornenia chceme zdôrazniť zmenu vo vedení obchodného registra.

V preklade to znamená, že pre osoby zapísané do obchodného registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave je pôvodné označenie zápisu „Obchodný register Okresného súdu Bratislava I“, od 01.06.2023 nahradené označením „Obchodný register Mestského súdu Bratislava III“.

S uvedenou zmenou vo vedení obchodného registra treba preto upozorniť aj na povinnosti z uvedenej zmeny vyplývajúce.

V zmysle ust. §3a Obchodného zákonníka je každý podnikateľ povinný na svojich obchodných dokumentoch vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme, a aj na svojom webovom sídle (ak ho má zriadené) uvádzať

  • obchodné meno;
  • sídlo alebo miesto podnikania;
  • právnu formu právnickej osoby;
  • identifikačné číslo, ak je pridelené;
  • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu.

Nezabudnite teda upraviť Vaše obchodné dokumenty a informácie zverejnené na svojom webovom sídle tak, aby boli aktuálne, a teda v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky.

(pozn. obdobná zmena platí aj pre osoby zapísané do obchodného registra pre obvod Krajského súdu v Košiciach)

Pre úplnosť treba uviesť, že porušenie povinnosti uvádzať na obchodných dokumentoch a svojom webovom sídle zákonom požadované údaje má vo vzťahu k zapísaným osobám za následok uloženie poriadkovej pokuty registrovým súdom, a to až do sumy 3.310,00 €.

V neposlednom rade, v prípade vzniku škody v dôsledku porušenia uvedenej povinnosti prichádza do úvahy aj sankcia z titulu náhrady škody.

Prejsť na všetky články
Na správne fungovanie našej webovej stránky a analýzu návštevnosti používame súbory cookies. Tie zaznamenávajú, ako dlho sa na stránke zdržíte a ktoré podstránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu používateľa. Súbory cookies môžete kedykoľvek zakázať v nastaveniach vášho prehliadača.