Otcovská dovolenka

Dňa 1. novembra 2022 nadobúda účinnosť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“), pričom zámerom zákona je najmä vykonanie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii, smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ.

Cieľom novely Zákonníka práce vychádzajúc zo smernice (EÚ) 2019/1158 je doplniť a spresniť ustanovenia, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, napr. inštitút tzv. otcovskej dovolenky, možnosť žiadať flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa napr. starajú o deti.

Asi najviac zvučnou zmenou v rámci predmetnej novely Zákonníka práce je otcovská dovolenka.

V základnom rozsahu zákonodarca priznáva otcovi jedného narodeného dieťaťa dovolenku v trvaní 28 týždňov. Ide však o úplnú novinku v rámci inštitútov Zákonníka práce?

Už vyhlásené znenie Zákonníka práce účinné od 01.04.2002 ustanovovalo v § 166 ods. 1, že: „V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.“

Inými slovami, v prípade § 166 ods. 1 Zákonníka práce ide o otcovskú dovolenku, len nie je v zákone pomenovaná ako otcovská dovolenka (hoci sa poskytuje v rovnakej dobe po narodení dieťaťa a v rovnakom rozsahu ako sa matke poskytuje materská dovolenka).

Pokiaľ ide o otázku preplatenia otcovskej dovolenky (rodičovskej dovolenky muža podľa § 166 ods. 1), táto dovolenka sa podľa Zákonníka práce poskytovala bez náhrady mzdy. Rovnako sa však poskytuje materská dovolenka matke bez náhrady mzdy.

Kompenzácia výpadku príjmu sa u matky realizovala poskytovaním dávky materského (na to však v istom rozsahu a v istej dobe má v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení aj muž).

V tomto kontexte zákon len premenoval rodičovskú dovolenku muža podľa § 166 ods. 1 na otcovskú dovolenku. Podľa Zákonníka práce naďalej ide o neplatené pracovné voľno z dôvodu dôležitej osobnej prekážky v práci na strane zamestnanca, ktorá je však kompenzovaná dávkou podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Zákon zároveň upravuje, aby otcovi dieťaťa vznikol nárok na materské v rozsahu dvoch týždňov (14 kalendárnych dní) v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, pričom súčasné poberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa nevytvára kolíziu.

Obdobie výplaty materského poskytovaného otcovi po narodení dieťaťa sa započítava do úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati, teda napr. do 28 týždňov (v prípade ak ide o starostlivosť o jedno dieťa). To znamená, že v porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie poberania materského otcom dieťaťa (napr. 28 týždňov) rozdelí/môže rozdeliť na dve obdobia poberania materského (napr. 2 týždne a 26 týždňov).

Prejsť na všetky články

Referencie

    Prihláste sa na Newsletter

    Odoberajte zaujímavé novinky zo sveta práva

    Odoslaním mailu súhlasíte so spracovných osobných údajov.

    Na správne fungovanie našej webovej stránky a analýzu návštevnosti používame súbory cookies. Tie zaznamenávajú, ako dlho sa na stránke zdržíte a ktoré podstránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu používateľa. Súbory cookies môžete kedykoľvek zakázať v nastaveniach vášho prehliadača.